O projekcie

Projekt Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ,,MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego
i miechowskiego realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych w wieku 30+ zamieszkujących powiaty: olkuski i miechowski. W ramach projektu wsparcie otrzymają osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne. Beneficjenci zostaną objęci usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: certyfikowanego szkolenia zawodowego (otrzymując stypendium szkoleniowe), 6 lub 12 miesięcznego stażu zawodowego lub rocznego zatrudnienia subsydiowanego. Projekt zakłada również pomoc w formie doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy. Ponadto beneficjenci uczestniczyć będą w motywujących, podnoszących kompetencje społeczne, warsztatach z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Specjalne wsparcie otrzymają uczestnicy, którzy opiekują się osobami zależnymi – będą mogli skorzystać
z warsztatów psychologicznych, które pomogą im lepiej zorganizować swój czas, nie zaniedbując przy tym osoby zależnej.

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 100 osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia (56K i 44M) z powiatów: olkuskiego i miechowskiego

2. Planowane efekty

Po zakończeniu realizacji projektu 25 osób (25%) znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 25 osób (25%) podniesie swoje kompetencje zawodowe, 50 osób (50%) poprawi swoją sytuację materialną, 50 osób (50%) podniesie swoje kompetencje społeczne, 4 osoby  uzyskają zatrudnienie po otrzymaniu wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego, 5 osób uzyska zatrudnienie po objęciu formą pomocy, tj. doposażeniem/ wyposażeniem stanowiska pracy. Ponadto 12 osób (12%) zdobędzie wiedzę nt. opieki nad osobami zależnymi.

3. Wartość projektu

Całkowita wartość projektu to 1 563 105,32 PLN

4. Wkład funduszy europejskich

Dofinansowanie projektu z funduszy UE wynosi 1 328 639,52 PLN

Accessibility
Close